DipTrace 4.0.0.2
CAD, Vector
DipTrace là môi trường thiết kế EDA / CAD toàn diện để tạo Sơ đồ và Sơ đồ mạch in (PCB). DipTracelà một giải pháp mạnh …
Altium Designer 20.1.8
CAD, Vector
Altium Designer 20 là gói phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử mạnh mẽ dành cho thiết kế và trực quan hóa bảng …
Autodesk Eagle Premium 9.6.1
Autodesk
Autodesk EAGLE Premium là một giải pháp tuyệt vời cho mọi kỹ sư điện tử đang tìm kiếm để thực hiện một thiết kế PCB …